CPU Repair

Avisos legals

AVISOS

Aquesta pàgina pot contenir altres informacions sobre la propietat i el copyright, les condicions del qual hauran de ser observades i complertes.


INFORMACIÓ GENERAL


 INFORMACIÓ SOBRE TRACTAMENT DE DADES I REGISTRE ON-LINE


 PROPIETAT INTEL·LECTUAL

La informació recollida en aquesta web se subministra sense cap tipus de garantia explícita o implícita, i de forma especial -encara que no exclusivament- sense cap garantia implícita sobre la comerciabilitat i idoneïtat per a una fi particular i sobre la no violació de les normes d’ús. Alguns ordenaments jurídics no permeten l’exclusió de les garanties implícites, per la qual cosa les limitacions que acabem de citar podrien no ser aplicables al seu cas.

La informació continguda en aquesta web pot contenir inexactituds tècniques o errors tipogràfics. La informació està subjecta a canvis o actualitzacions sense previ avís. A més, Boix tècnic, s.l es reserva el dret a introduir canvis o millores en els serveis propis descrits en aquesta web, en qualsevol moment i sense previ avís. Boix tècnic, s.l. no és en absolut responsable dels llocs web als quals es pugui accedir a través del present lloc. Quan accedeixi a un lloc web que no sigui de Boix tècnic, s.l., recordi que és independent de Boix tècnic, s.l. i que aquesta última no té cap control sobre el contingut del lloc en qüestió. A més, l’existència d’un vincle hipertextual (link) cap a un lloc que no sigui de BOIX TÈCNIC, s.l. no comporta l’aprovació o acceptació de responsabilitat per part de Boix tècnic, s.l. sobre el contingut o ús d’aquest lloc. És responsabilitat seva prendre totes les precaucions necessàries per assegurar-se que qualsevol cosa que decideixi instal·lar-se o utilitzar estigui lliure d’elements de caràcter destructiu, tals com a virus, worms, “cavalls de Troia”, etc.

Excepte les diverses disposicions legals, Boix tècnic, s.l. en cap cas podrà ser considerada responsable per qualsevol tipus de dany parcial o total, directe o indirecte, relacionat amb l’ús del present lloc web o d’altres llocs web a ell connectats per un link hipertextual, inclosos, sense limitació alguna, els danys tals com a pèrdua de beneficis o facturació, interrupció de l’activitat empresarial o professional, pèrdua de programes o un altre tipus de dades situades en el seu sistema informàtic o qualsevol altre sistema, fins i tot si Boix tècnic, s.l. hagués estat posada al corrent expressament de la possibilitat de tals danys.

Mitjançant l’enviament del formulari de contacte, accepta la incorporació i el tractament de les seves dades de caràcter personal que podran ser utilitzades per Boix tècnic, s.l.. amb finalitats comercials.

Tanmateix es dóna per informat de la seva incorporació a un fitxer responsabilitat de Boix tècnic, s.l.., degudament inscrit davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició dirigint-se a Boix tècnic, s.l.., C/ Autonomia, 1-F, 08225 Terrassa, o bé, amb l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça: lopd@boixtecnic.com.

Els continguts d’aquesta web, incloent, entre uns altres, imatges, logotips, gràfics, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini boixtecnic.com i boixtecnic.cat són propietat del Titular, o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet l’ús de hipervíncles a aquesta web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s’inclogui un hipervíncles a aquesta web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril). Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualssevol altres mecanismes destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge del Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que es disposa en aquestes Condicions d’Ús.